Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Dane na dzień: 05.04.2024

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Od 12 do 29 lutego 2024 r. konsultujemy z mieszkańcami projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika

Jakie wprowadzono zmiany?

  • wprowadzone zostało pojęcie ogólnodostępności projektów,
  • zredefiniowane zostało pojęcie „projekt lokalny”,
  • wprowadzony został warunek głosowania na projekty o znaczeniu lokalnym dla mieszkańców, zgodnie z dzielnicą ich zamieszkania,
  • doprecyzowane zostały warunki jakie powinien spełniać projekt do budżetu obywatelskiego, takie jak m.in. zasadność i racjonalność jego realizacji, generowanie kosztów utrzymania,
  • do oceny merytorycznej wprowadzone zostało kryterium weryfikacji czy dany projekt przyczynia się do osiągnięcia celów, zapisanych w obowiązującej strategii rozwoju gminy,
  • dodany został wymóg zgody rodzica/opiekuna prawnego na złożenie projektu do budżetu obywatelskiego dla projektodawców, którzy nie ukończyli 18. roku życia,
  • podwyższona została minimalna wymagana liczba głosów jaką powinien uzyskać projekt, żeby mógł być uznany za wybrany do realizacji.

Jak i gdzie zgłaszać uwagi?

Konsultacje przeprowadzone są w formie zgłaszania uwag – pisemnie lub ustnie do protokołu – dotyczących przedmiotu konsultacji w punkcie konsultacyjnym. Można to zrobić:

– od 12 do 29 lutego br. w punkcie konsultacyjnym:

Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 005 (parter)

w godz.:  poniedziałek – środa: 8.00 – 15.00, czwartek: 8.00 – 17.30, piątek: 8.00 – 12.30.

– 29 lutego br., w godz. 15.30 – 18.30 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa (I piętro, hol) przy ul. Józefa Szafranka 7.

Więcej informacji

Najważniejsze proponowane zmiany zostały opisane w prezentacji dostępnej pod linkiem: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/konsultujemy-budzet-obywatelski-1-1

darmowa pomoc prawna
ekopatrol
itaka
jakosc-powietrza
kamera
prelekcje
rsip
segreguj-odpady
stop18
walka-ze-smogiem