Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Niska Emisja

Liczba kontroli posesji przeprowadzonych przez funkcjonariuszy

od 1 stycznia 2022 r. do 2 maja 2022 r. : 3210

Problem czystego powietrza dotyka w większości mieszkańców wielkich aglomeracji oraz dużych miast, gdzie stare budynki są jeszcze wyposażone w piece grzewcze, mające czasy świetności już dawno za sobą. Śląsk jest miejscem specyficznym w skali całego kraju. Duża gęstość zaludnienia, łatwy i stosunkowo niedrogi, biorąc pod uwagę ceny w innych rejonach Polski opał, wciąż jest bardziej popularny od alternatywnych źródeł energii. To wszystko powoduje, że jakość powietrza zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym oraz zimowo wiosennym pozostawia wiele do życzenia.

 
Mieszkańcy Rybnika skarzą się, że wieczorami nie można otworzyć okna, już nawet popołudniu wyjście na spacer nie należy do przyjemnych doświadczeń.
Sytuacji nie poprawiają również właściciele nieruchomości, ogródków działkowych oraz wszystkie te osoby, które zamiast kompostować odpady roślinne wolą je spalić. Świadomość społeczna konsekwencji spalania odpadów jest dosyć wysoka, jednak problem wciąż tkwi w naszej mentalności i przyzwyczajeniach. Wrzucenie woreczka foliowego zamiast do kosza na śmieci, do pieca, wciąż wielu mieszkańcom Rybnika nie stwarza większych problemów. 

Co zatem jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

 

Wciąż wiele osób sądzi, że spalanie odpadów generuje oszczędności i to nie tylko materialne wynikające z konieczności zakupu odpowiedniego paliwa przeznaczonego do spalania w kotłach centralnego ogrzewania, ale także oszczędność czasu, który trzeba poświęcić podczas segregowania odpadów. Często strażnicy słyszą kuriozalne wręcz tłumaczenia sprawców wykroczeń, którzy argumentują spalanie odpadów tym, że ta butelka plastikowa szybciej zniknie w piecu, a niżeli podczas samoistnego rozkładu.
Zastanówmy się więc jakie konsekwencje niesie za sobą wdychanie zanieczyszczonego powietrza oraz jakie związki zawierają toksyny unoszące się w powietrzu. Rosnące zapotrzebowanie na energię uczyniło ze spalania główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego.

Najważniejsze z nich to:

 

• polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany potocznie zwane dioksynami i furanami (PCDD/PCDF)
• pył pochodzący z niepalnej części odpadów zawierający metale ciężkie, tj. chrom. nikiel, ołów, kadm, rtęć i wiele innych,
• dwutlenek siarki emitowany z odpadów zawierających substancje bogate w siarkę.
• tlenki azotu (tlenek, dwutlenek i podtlenek azotu) wydobywające się podczas spalania odpadów zawierających azot,
• chlorowodór i fluorowodór jako konsekwencja obecności w odpadach substancji zawierających chlor i fluor,
• dwutlenek i tlenek węgla będące naturalnymi produktami procesu spalania węglowodorów tworzących materię organiczną ulegającą spalaniu,
• mikrozanieczyszczenia organiczne (w skład których wchodzi ponad 300 związków chemicznych w tym proste węglowodory alifatyczne i aromatyczne) wytwarzane na skutek niepełnego rozkładu termicznego materii organicznej,
• alkohole, aldehydy, ketony, proste kwasy karboksylowe, proste węglowodory chlorowane (alifatyczne i aromatyczne) itp.
Dokładna ilość związków chemicznych powstających w procesie spalania odpadów nie jest znana. Dotychczas określono ich liczbę na około tysiąc, jednakże uważa się, że jest ich dwa, a nawet trzykrotnie, więcej. ( źródło www.akademiaodpadowa.pl )

Co więc należy zrobić, by proceder spalania odpadów ukrócić ?

 

Nie bójmy się powiadamiać odpowiednie służby. Każda informacja dotycząca spalania odpadów, czy nieprawidłowej prowadzonej gospodarki odpadami, jest sprawdzana i weryfikowana przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rybniku. Dzielnicowy po otrzymaniu takiego zgłoszenia przeprowadza kompleksową kontrolę posesji. Kontrola ta polega na sprawdzeniu numeru porządkowego posesji, sprawdzeniu prowadzonej przez właściciela nieruchomości gospodarki odpadami stałymi oraz ciekłymi. Podczas takiej kontroli strażnicy sprawdzają w szczególności, czy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, jak wygląda postępowanie z odpadami zielonymi, czy właściciel nieruchomości przyłączył się do istniejącej kanalizacji, czy zapewnia regularny wywóz nieczystości z osadnika ekologicznej oczyszczalni ścieków, oraz czy regularnie zapewnia wywóz nieczystości z szamba.

W uzasadnionych przypadkach strażnik sprawdza czym opalany jest budynek, a także może pobrać próbki popiołu do dalszej analizy.

Koszt takiego badania wynosi ok. 550 zł ( aktualnie firmą, do której przekazywane są próbki popiołu jest: Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze Sp. z o.o. ).
Grzywna za spalanie odpadów nałożona w drodze mandatu karnego może wynieść 500 zł.
Grzywna nakładana przez sąd może wynieść nawet 5000 zł.

Kto może zgłosić zauważone nieprawidłowości? Każdy!

 

Dzwoniąc na bezpłatny numer alarmowy 986 lub na numer tel. 32 42 27 254, można w anonimowy sposób, przez 24 godziny na dobę powiadomić dyżurnego Straży Miejskiej w Rybniku o zaistniałej sytuacji.
Interwencje można zgłaszać również poprzez aplikację Halo Rybnik, oraz korespondencyjnie za pomocą operatora pocztowego.
Nie bójmy się tego robić, gdyż właśnie od Waszej, drodzy mieszkańcy wrażliwości na łamanie prawa, zależy to, w jakim środowisku żyjemy.

Na jakiej podstawie strażnik ma prawo do wejścia na teren nieruchomości oraz do kotłowni w celu przeprowadzenia kontroli ?

Sprawę te reguluje art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn zm. ), a strażnik dokonuje kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Rybnika.

Do czego uprawniony jest strażnik podczas wykonywania kontroli?

 

Funkcjonariusz straży miejskiej ma prawo do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości przez całą dobę, obiektu bądź ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6:00 do 22:00, na pozostały teren.
Strażnik może przeprowadzić badania, bądź wykonać inne, niezbędne czynności kontrolne.
Żądać pisemnych lub ustnych informacji oraz wezwać i przesłuchać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Funkcjonariusz ma prawo żądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Utrudnianie lub uniemożliwienie wykonania strażnikowi kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 225 § 1 Kodeksu karnego ).

Co jest traktowane jako odpad? Ten stan rzeczy reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów