Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Przetwarzanie Danych Osobowych

RODO

Straż Miejska w Rybniku informuje, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku.

Z Administratorem danych można się skontaktować:

 • listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora,
 • poprzez adres email sekretariat@sm.rybnik.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Kamila Paliszewska.

Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email sekretariat@sm.rybnik.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora:

Straż Miejska w Rybniku

ul. Władysława Stanisława Reymonta 54

44-200 Rybnik

Niniejsza informacja ma charakter ogólny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego wynikają z:

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 ROKU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku,
  Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik.
 2. Komendant wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Straż Miejska w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54,
  44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@sm.rybnik.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania
  i zwalczania czynów zabronionych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAW – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik.

 

Komendant wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować listownie, na adres: Straż Miejska w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@sm.rybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Dlaczego są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c)
i e) RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez Panią/Pana określonych cech.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Ma Pani/Pan:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy),
 • prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • prawo usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Komu mogą zostać udostępnione Pani/Pana dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych lub ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona dokumentacja postępowania.

 

Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAW – MONITORING (wewnetrzny i wokół komendy)

 

Kto przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku?

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku,
ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik.

 

Komendant wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować listownie, na adres: Straż Miejska w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@sm.rybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Dlaczego rejestrowany jest wizerunek?

Wizerunek jest rejestrowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz i wokół budynku komendy Straży Miejskiej oraz ochrony mienia, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.

 

Monitoring na zewnętrz budynku obejmuje: przód komendy – wejście, wyjazd z parkingu (3 kamery), parking
(2 kamery).

 

Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega obraz (wizja), a w przypadku kamer obejmujących pomieszczenie pracy oskarżyciela publicznego, pokój przesłuchań i dyżurkę – także dźwięk (fonię).

 

Nagrania obrazu nie podlegają profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez daną osobę określonych cech.

 

Jakie przysługują prawa w związku z rejestracją wizerunku?

Zgodnie z przepisami przysługuje:

 • prawo do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego w określonym miejscu,
 • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
 • prawo usunięcia lub anonimizacji wizerunku w zakresie, w którym nie byłby przetwarzany zgodnie
  z przepisami prawa,
 • prawo przetwarzania przez ograniczony czas,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu mogą zostać udostępnione nagrania?

Nagrania mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, np. w przypadku, gdy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Komendant powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu.

 

Jak długo będą przechowywane nagrania z monitoringu wewnętrznego?

Nagrania przechowywane są przez okres 14 dni. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Komendant powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.