Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

(KLAUZULA INFORMACYJNA RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku, z siedzibą przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik. Z Administratorem danych można się skontaktować:
  • listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres e-mail sekretariat@sm.rybnik.pl,
  • telefonicznie +48 32 42 27 254.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Kamilę Paliszewską, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
  • listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres e-mail sekretariat@sm.rybnik.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator pozyskał je od Pani/Pana, i w zakresie niezbędnym do:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
  • realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, którym administrator zobowiązany jest przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwalną zatwierdzoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. ich sprostowania (art. 16 RODO),
  3. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  4. w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, w tym profilowania (art. 21 RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią),
  5. jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 860 70 86), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.