Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

(KLAUZULA INFORMACYJNA DODO)

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 125 t.j.) – zwane dalej DODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku, z siedzibą przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik. Z Administratorem danych można się skontaktować:
  • listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres e-mail sekretariat@sm.rybnik.pl,
  • telefonicznie +48 32 42 27 254.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Kamilę Paliszewską, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
  • listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres e-mail sekretariat@sm.rybnik.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu: rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar oraz kar porządkowych, a także środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności,
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) oraz inne akty normatywne regulujące zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich), czy sposób postępowania w konkretnych sytuacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, którym administrator zobowiązany jest przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwalną zatwierdzoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u Administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 23 DODO),
  • sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe (art. 24 ust. 1 pkt 1 DODO),
  • usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie (art. 24 ust. 1 pkt 1 DODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom – jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych (art. 25 DODO),
  • przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 531 03 00), w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.