Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Dane na dzień: 13.05.2024 r.

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.sm.rybnik.pl

Straży Miejskiej w Rybniku. Data publikacji serwisu internetowego: 1 grudzień 2021 r. Data ostatniej dużej aktualizacji: brak aktualizacji. Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.

Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. ( zaimportowane ze starej strony internetowej ) mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 7 marca 2024 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest st.insp. Dawid Błatoń, adres poczty elektronicznej sekretariat@sm.rybnik.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 42 27 254.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Straż Miejska w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne od ul. Władysława Stanisława Reymonta 54 oraz od strony parkingu znajdującego się po drugiej stronie budynku. Wejście od ul. Władysława Stanisława Reymonta wymaga pokonania 4 stopni. Brak podjazdu dla wózków. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Od strony parkingu, po drugiej stronie budynku znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.

Dyżurka znajduje się po lewej stronie wejścia od ul. Władysława Stanisława Reymonta.

Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie biurowe na parterze. Część pomieszczeń na parterze i wszystkie pomieszczenia na pierwszym piętrze są niedostępne dla osób z zewnątrz.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku od strony parkingu.

Pomiędzy komendą Straży Miejskiej w Rybniku, a mieszczącą się przy ul. Władysława Stanisława Reymonta przychodnią, przy drodze dojazdowej do parkingu, wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ogólnodostępnym parkingu.

Do budynku i wszystkich jego dostępnych dla klientów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Straży Miejskiej w Rybniku po uprzednim umówieniu wizyty poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres sekretariat@sm.rybnik.pl