Zgłoś interwencję

Akcje i działania

Wyświetlone 61-80 z 85.

Kontrole punktów sprzedaży fajerwerków

2014-01-10, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy przeprowadzili kontrole punktów oferujących materiały pirotechniczne, zwane potocznie fajerwerkami.
Odwiedziliśmy między innymi tereny targowisk, punkty zlokalizowane w Śródmieściu oraz w innych częściach naszego miasta oferujące tego typu asortyment.
Strażnicy sprawdali, czy osoba handlująca materiałami pirotechnicznymi posiada zezwolenie na handel, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowę na dzierżawę terenu, na którym odbywa się handel.
Zwracaliśmy również uwagę, czy fajerwerki sprzedawane były osobom pełnoletnim i czy osoby będące w ich posiadaniu obchodziły się z nimi ostrożnie.
Warto wspomnieć, że materiały dopuszczone do obrotu w naszym kraju powinny posiadać: atest, instrukcję obsługi w języku polskim, numer katalogowy produktu, nazwę producenta, znak literowy NWP ( oznaczający że używanie nie wymaga zezwolenia ) oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Ponad to opakowanie powinno zawierać datę ważności produktu.
W tym roku strażnicy nie wykryli żadnych nieprawidłowości.
Podczas przeprowadzania kontroli funkcjonariusze sprawdzili 4 punkty sprzedaży materiałów pirotechnicznych i nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
czytaj »

Stop 18 - 2014 r.

2014-01-08, dodał: Dawid Błatoń
Od 8 stycznia strażnicy rozpoczęli akcję STOP 18. Pod tą nazwą kryją się działania funkcjonariuszy, zmierzające do minimalizacji zjawiska sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.

Dzielnicowi sprawdzają punkty sprzedaży w rejonach swojego działania. Prowadząc kampanię informacyjną wśród sprzedawców wyrobów tytoniowych, rozdają tym samym ulotki informacyjne.


Przypominamy, że punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych powinny być wyposażone w tabliczkę z informacją: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych do lat 18...". Zabrania się również handlu papierosami na sztuki.


Sprzedając wyroby tytoniowe osobie, która nie ukończyła 18 lat, możemy narazić się na nałożenie mandatu w kwocie 500 zł., lub skierowanie przeciw nam wniosku o ukaranie do sądu.


Za sprzedaż papierosów na sztuki funkcjonariusz może nałożyć mandat w wysokości 100 zł, natomiast za nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 może grozić mandat w wysokości 150 zł


Podstawą do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w tym zakresie jest art. 13 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 r.

czytaj »

Pomoc osobom bezdomnym i nietrzeźwym

2013-12-29, dodał: Dawid Błatoń
Większość ofiar mrozów to osoby bezdomne. Straż Miejska wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Komendą Miejską Policji w miesiącach zimowych przeprowadziły wspólne patrole w miejscach, w których jest zagrożone ich życie i zdrowie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zwracali szczególną uwagę na miejsca, gdzie przebywały osoby bezdomne. Podczas takich kontroli strażnicy przekonywali ich do przyjęcia pomocy i skorzystania z możliwości noclegu w placówce Brata Alberta znajdującej się w Przegędzy, gdzie mogą schronić przed zimnym wiatrem i mrozem oraz otrzymać ciepły posiłek. Jedynym warunkiem do spędzenia kilku godzin w ciepłym i bezpiecznym miejscu była trzeźwość. Osoby bezdomne uświadamiane były również o występujących zagrożeniach związanych z niewłaściwym sposobem ogrzewania pomieszczeń w sezonie zimowym np. możliwość zaczadzenia lub poparzenia. Większość klatek schodowych jest zaopatrzona w domofony, które uniemożliwiają wejście osobom postronnym. Bezdomni skarżyli się, że nawet w największe mrozy są przepędzani z klatek schodowych, czy poczekalni dworcowych, gdzie znajdowali schronienie. Noce spędzali w altankach na działkach, w piwnicach lub chodząc po mieście. Strażnicy przewozili takie osoby do izby wytrzeźwień w Tychach, lub miejsca zamieszkania, osoby te zabierane były również przez Pogotowie Ratunkowe.
Organizowaliśmy również akcje przy współudziale pracowników socjalnych do spraw bezdomności, podczas których rozwożona była ciepła odzież pochodząca z darów Polskiego Czerwonego Krzyża oraz z darów mieszkańców naszego miasta. Osoby bezdomne w szczególności ceniły sobie ten sposób oferowanej pomocy, gdyż jak przyznawali, zwłaszcza w mroźne noce, odzież to artykuł pierwszej potrzeby.
czytaj »

Akcja Choinka

2013-12-27, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy przeprowadzili kontrole miejsc, w których prowadzony był handel choinkami. Akcji "Choinka" przyświecałten sam cel, co w minionych latach, a mianowicie chodziło o wyeliminowanie z rynku jak największej ilości drzewek, które zostały skradzione z lasów.
Warto podkreślić, że złodzieje bardzo często obcinają jedynie część drzewka, tą która przystrojona, może stać się symbolem Świąt Bożego Narodzenia, uszkadzając tym samym drzewo, które rośnie od wielu lat.
Niejednokrotnie łupem złodziei padają choinki wycięte z plantacji, co stanowi niepowetowaną szkodę dla prowadzonej w naszym regionie gospodarki leśnej.
Spośród sprawdzonych, zwłaszcza w dni targowe przez funkcjonariuszy punktów sprzedaży, w żadnym nie wykryto nieprawidłowości.
Osoby sprzedające drzewka świąteczne potrafiły udowodnić legalność pochodzenia towaru.
Strażnicy nie mieli również zastrzeżeń co do wpisu do działalności gospodarczej oraz miejsc, w których odbywał się handel.
Funkcjonariusze sprawdzili kilkanaście punktów oferujących tego typu asortyment.
W tym roku handel choinkami odbywał się na targowiskach, w pobliżu marketów oraz na ul. Sportowej w dzielnicy Niewiadom.
czytaj »

Akcja "Bezpieczne wakacje 2013"

2013-09-24, dodał: Dawid Błatoń
Okres wakacji każdego roku związany jest ze wzrostem liczby nieszczęśliwych wypadków, utonięć na "dzikich kąpieliskach", wypadków drogowych, wykroczeń na szkodę nieletnich. Pośrednią przyczyną tych zdarzeń jest niedostateczny nadzór ze strony rodziców, czy opiekunów nad dziećmi.
W celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rybniku przeprowadzili działania profilaktyczno - kontrolne, które miały zapewnić bezpieczny wypoczynek tym, którzy wolny czas spędzili w miejscu zamieszkania.
Patrole podczas przeprowadzania kontroli zwracały uwagę na dzieci przbywające bez opieki osób dorosłych.
Strażnicy skontrolowali pod kątem bezpieczeństwa urządzenia na placach zabaw, parkach i skwerach, zbiorniki wodne, boiska szkolne, miejsca zorganizowanego wypoczynku, przypominając o podstawowych zasadach bezpiecznej zabawy oraz konsekwencji nie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

W ramach tej akcji przeprowadziliśmy 751 kontroli, w tym:
- baseny otwarte - 8
- dzikie kąpieliska - 25
- parki i skwery - 355
- place zabaw - 28
- tereny szkół i boisk szkolnych - 135
Na skutek przeprowadzonych kontroli strażnicy ujawnili 90 wykroczeń w wyniku czego nałożyli 43 mandaty karne oraz pouczyli 47 osób. Do najcześciej popełnianych wykroczen nalezało: zakłócanie ciszy, spokoju i porządku oraz spożywanie alkoholu.
czytaj »

Kontrole autobusów ZTZ

2013-09-19, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy przeprowadzili kontrole autobusów komunikacji miejskiej pod kątem spożywania alkoholu, dewastacji mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego.
Akcja przeprowadzona wspólnie z kontrolerami Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku miała na celu przeciwdziałanie aktom wandalizmu oraz patologicznym zachowaniom w środkach komunikacji zbiorowej.
czytaj »

Akcja Pupil

2013-09-19, dodał: Dawid Błatoń
W odpowiedzi na liczne zgłoszenia mieszkańców strażnicy jak co roku przeprowadzą akcję mającą na celu pogłębienie stanu świadomości wśród właścicieli psów na temat obowiązków, które na nich spoczywają.
Pamiętajmy, że posiadanie psa to nie tyko przyjemność ale i obowiązek sprzątania po nim, wyprowadzanie na regularne spacery oraz dbanie o odpowiedni rozwój zwierzęcia.
Opierając się na częstotliwości zgłoszeń, skontrolowaliśmy miejsca, w których najczęściej łamane jest prawo. Byliśmy tam, gdzie psy prowadzone są bez smyczy, a właściciele zapominają sprzątać za swoimi pupilami.
Zwiększenie uwagi na ten rodzaj wykroczeń oraz wzmożone patrole, mają na celu powiększenie wiedzy wśród mieszkańców na ten właśnie temat.
Funkcjonariusze podczas podejmowania tego typu działań rozdawali torebki na psie nieczystości.
Informujemy, że torebki można  odbierać w siedzibie Straży Miejskiej w Rybniku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 54. Dotychczas funkcjonariusze rozdali ich około 2500.
czytaj »

Kontrole numerów porządkowych posesji

2013-09-19, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy przyjrzeli się dokładniej, czy właściciele posesji wywiązują się z obowiązku wyposażenia budynku w numer porządkowy. Wzmożone kontrole były wynikiem skarg napływających od przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie nie byli w stanie wywiązać się z obowiązku odbioru odpadów komunalnych, gdyż nie mogli trafić pod odpowiedni adres.

Jednak brak numeru porządkowego posesji to nie tylko groźba pozostawienia śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku może mieć również poważniejsze konsekwencje, związane z koniecznością udzielenia pomocy w nagłym przypadku przez odpowiednie służby.


Przypominamy, że taki obowiązek spoczywa na każdym właścicielu posesji. Nieumieszczenie tabliczki w odpowiednim miejscu jest wykroczeniem stypizowanym w art. 64 Kodeksu wykroczeń. Numer porządkowy posesji musi być widoczny również w nocy, więc właściciel bądź administrator musi zadbać o jego oświetlenie.


Funkcjonariusze sprawdzali numery porządkowe na 27 ulicach w mieście, a w wyniku kontroli wykryto 16 nieprawidłowości. Sprawców wykroczeń pouczono.

czytaj »

Akcja Zima

2013-09-19, dodał: Dawid Błatoń
W styczniu 2013 r. Strażnicy rozpoczęli pierwsze kontrole w związku z odśnieżaniem chodników w Mieście. Śnieg znacznie utrudniał poruszanie się po zaśnieżonych traktach naszego miasta wielu przechodniom. Przypominaliśmy więc o konieczności uprzątnięcia śniegu z chodników.

Na każdym właścicielu lub administratorze posesji spoczywa obowiązek usuwania błota pośniegowego, śniegu i lodu z chodników przylegających do danej posesji.
Straż Miejska apelowała do wszystkich właścicieli budynków oraz administratorów o wywiązywanie się z obowiązku odśnieżania chodników.
Przypomnijmy, każdy właściciel posesji na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio do niej przylegających.
Niestety co roku sytuacja się powtarza. Nie każdy administrator poczuwa się do obowiązku ułatwienia przejścia pieszym w pobliżu swego budynku.
Zaśnieżone chodniki to nie jedyne zagrożenie czyhające na przechodniów. Zwisające z dachów sople oraz spadające płaty śniegu mogą przysporzyć o ból głowy właściciela budynku, który nie zadba o ich uprzątnięcie.


Przeprowadziliśmy 1027 kontroli z tym związanych.


Funkcjonariusze przeprowadzili kontrole na następujących ulicach:
1Maja, Stolarskiego, Westerplatte, Krupińskiego, Krzywoustego, Braci Nalazków, Cegielniana, Cmentarna, Dąbrówki, Dolna, Energetyków, Hallera, Gotartowicka, Grunwaldzka, Morcinka, Hutnicza, Paderewskiego, Białych, Karłowicza, Kraszewskiego, Kłokocińska, Gałczyńskiego, Ujejskiego, Krzyżowa, Kupiecka, Skłodowskiej, Wołodyjowskiego, Miejska, Niedobczycka,Obrońców Pokoju, Orzepowicka, Plebiscytowa, Przemysłowa, Raciborska, Rajska, Rudzka, Saint Valier,Sportowa, Konarskiego, Stawowa, Kościuszki, Wiejska, Reymonta, Wodzisławska, Wolna, Wyzwolenia, Zawiszy Czarnego, Zwycięstwa.


 


W wyniku przeprowadzonych kontroli pouczono 7 właścicieli posesji.


czytaj »

Kontrole placówek handlowych

2013-09-19, dodał: Dawid Błatoń
W dniu 16.05.2013r strażnicy miejscy rozpoczęli kontrole placówek handlowych na terenie naszego miasta. Przedmiotem kontroli było wywiązywanie się z obowiązków spoczywających na sprzedawcach, polegających między innymi na:
- posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- uwidocznienia cen produktów,
- posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- umieszczenia informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych
- umieszczenia informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18
- legalizacja przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej

 


Przeprowadziliśmy 32 kontrole placówek handlowych w wyniku których strażnicy nałożyli 1 mandat karny, a dwie osoby pouczyli.

czytaj »

Kontrole placów zabaw

2013-09-18, dodał: Dawid Błatoń
Od 27 czerwca strażnicy wraz z pracownikami Zarządu Zieleni Miejskiej rozpoczęli kontrole placów zabaw w mieście. Sprawdzaliśmy, czy stan urządzeń zainstalowanych w wyznaczonych do zabaw dla dzieci miejscach, nie zagrażał zdrowiu, bądź życiu użytkowników.
Wszelkie nieprawidłowości zgłaszaliśmy administratorom tych obiektów oraz sprawdzaliśmy, czy usterki zostały usunięte.

Na wszelkie sygnały dotyczące uszkodzonych huśtawek, karuzeli, wystających gwoździ oraz innych elementów infrastruktury placów zabaw wciąż czekamy pod bezpłatnym numerem telefonu 986. Wszelkie uwagi można również przesłać mailowo na adres: interwencja@sm.rybnik.pl


Funkcjonariusze skontrolowali w ramach akcji 56 placów zabaw

czytaj »

Wiosenne porządki

2013-03-22, dodał: Dawid Błatoń


Dzikie wysypiska, bo to o nich mowa, powstają najczęściej w lasach, gdzie jeden przysłowiowy papierek, opakowanie po gumie do żucia, staje się zalążkiem do powstania większego tworu.

Ktoś dorzuci plastikową butelkę, ktoś inny pudełko po papierosach, a finał jest taki, że kończy się na regularnym i celowym wywożeniu odpadów powstających w każdym gospodarstwie domowym.
Przyczyn w takim zachowaniu można upatrywać wszędzie.
Jednak każdy z nas powinien mieć w sobie odrobinę zdrowego rozsądku, własne sumienie, zgodnie z którym powinien postępować.
Najchętniej śmieci porzucamy na terenach rzadko uczęszczanych przez ludzi. Lasy, boczne, polne uliczki, przydrożne rowy. Lecz i to nie jest regułą. Coraz częściej dzikie wysypiska pojawiają się w centrach dużych miast, na przedmieściach, w dzielnicach. Śmieci wysypane z osiedlowego pojemnika, przyciągają jak światło owady nocą. Nieuprzątnięte, góry śmieci rosną w oczach.

Celem akcji było przywrócenie czystości i porządku w mieście.
Niestety informacje na temat dzikich wysypisk śmieci otrzymujemy niemal dziennie, a temat ten w naszym mieście nigdy się nie wyczerpuje.

Od 1 marca do 31 maja 2013 r. przyjeliśmy 46 zgłoszeń dotyczących dzikich wysypisk śmieci oraz 99 zgłoszeń dotyczących zaśmiecania i zanieczyszczania.
czytaj »

Pozbądźmy się wraków z naszych osiedli

2013-02-20, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy doprowadzili do usunięcia z parkingu znajdującego się na Pl. Pokoju w Rybniku pojazdu noszącego znamiona wraku. Samochód od ponad 6 miesięcy zajmował miejsce parkingowe mieszkańcom budynków mieszkalnych. Funkcjonariusze od dawna próbowali odnaleźć właściciela osobówki. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skontaktowania się z meżczyzną, podjęliśmy decyzję o usunięciu wraku.

czytaj »

Akcje i działania przeprowadzone w 2012 r.

2013-02-19, dodał: Dawid Błatoń
Akcja „Fajerwerki"

Kontrole punktów sprzedaży fajerwerków strażnicy przeprowadzali w dniach 27 - 31 grudnia 2012 r. Strażnicy kontrolowali punkty sprzedaży materiałów pirotechnicznych, potocznie zwanych fajerwerkami. Strażnicy sprawdzali, czy sprzedawane są wyłącznie osobom pełnoletnim przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Podczas kontroli przeprowadzono również akcję informacyjną o sposobie postępowania z materiałami pirotechnicznymi. Funkcjonariusze sprawdzali, czy handlujący posiada zawartą umowę dzierżawy terenu, na którym odbywa się handel oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Strażnicy skontrolowali punkty sprzedaży przy ul. Dworek, Kilińskiego, Wrębowa, Patriotów oraz Żorska i nie wykryli żadnych nieprawidłowości.Akcja „Choinka"Od 19 grudnia 2012 r. funkcjonariusze przeprowadzali kontrole punktów zajmujących się handlem choinkami. Strażnicy miejscy wraz ze strażą leśną sprawdzali pochodzenie drzewek.
Strażnicy sprawdzali miedzy innymi, czy przedsiębiorca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej na prowadzenie tego typu usług, oraz czy zawarł umowę dzierżawy terenu, na którym prowadzi działalność. Podczas kontroli weryfikowano również pochodzenie choinek, czy przypadkiem nie pochodzą z kradzieży. Przeprowadzona kontrola nie wykazała większych nieprawidłowości. Funkcjonariusze sprawdzili przede wszystkim targowiska w mieście oraz punkty handlowe zlokalizowane w pobliżu marketów. Akcja trwała do 22 grudnia.
Akcja „Targowisko"
Istotne miejsce w działalności rybnickiej Straży Miejskiej zajmowały działania podejmowane wobec osób prowadzących działalność handlową w miejscach do tego celu niewyznaczonych, prowadzenie działalności gospodarczej bez zezwolenia, uwidaczniania cen i legalizacji wag. Rejon targowiska miejskiego jest zatem miejscem wymagającym szczególnego zabezpieczenia przez służby porządkowe.
Z uwagi na charakter prowadzonego handlu na placu targowym, którego ograniczeniami czasowymi są niesprzyjające warunki atmosferyczne i zmierzch dnia, teren ten włączony jest do stałej trasy obecności Straży Miejskiej, na której skierowane zostały w zależności od potrzeb patrole piesze lub zmotoryzowane.


Program ,,Bezpiecznie na drodze, w domu i na podwórku"


Program skierowany był do wszystkich pierwszoklasistów rybnickich szkół i miał na celu głównie kształcenie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania ucznia klasy I szkoły podstawowej na terenie szkoły oraz poza nią. Przedsięwzięcie zakładało spotkania z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej na terenie szkół, jak również wizyty uczniów w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku w pomieszczeniu, gdzie znajduje się monitoring wizyjny miasta. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i ich rodziców. Entuzjazm dzieci biorących udział w spotkaniach z policjantami i strażnikami zrodził pomysł rozszerzenia akcji ,,Bezpieczny pierwszak" na wszystkich uczniów klas pierwszych. W trakcie spotkań uczniowie otrzymywali od strażników miejskich odblaskowe maskotki oraz zawieszki, które w znacznym stopniu poprawiają ich widoczność na drodze. W ramach modułu ,,Bezpieczny Pierwszak" podejmowane były następujące działania: pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zajęcia w terenie - bezpieczna droga do szkoły oraz praktyczne ćwiczenia w bezpiecznym przechodzeniu przez drogę, spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji, pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły - stop agresji i przemocy, pogadanki na temat ,,Bezpieczne zabawy wiosną i zimą", pogadanki na temat ,,Bezpiecznie spędzamy ferie i wakacje", filmy edukacyjne cykliczne wizyty pierwszoklasistów w KMP w Rybniku.


 


Akcja „Mandat zaufania"


 


Od 5 sierpnia 2012 r. podczas przeprowadzania kontroli miejsc, gdzie obowiązuje znak „zakaz kąpieli", funkcjonariusze Straży Miejskiej z Rybnika przyznawali „mandaty zaufania" osobom popełniającym wykroczenie. Mandat zaufania uprawniał do bezpłatnego wstępu na kąpielisko Ruda w Rybniku, zlokalizowane przy ul. Gliwickiej, jednak osoba przyłapana na wykroczeniu mogła skorzystać z taryfy ulgowej tylko jeden raz. Akcja miała na celu uświadomienie mieszkańcom naszego miasta zagrożenia, które mogą być konsekwencją zażywania kąpieli w miejscach zabronionych, oraz przedstawienie alternatywy dla spędzania czasu w gronie rodzinnym w bezpieczny sposób. Funkcjonariusze pouczali również o skutkach zdrowotnych, gdyż zanieczyszczona woda może powodować choroby skóry, układu pokarmowego oraz oddechowego. Strażnicy przyjrzeli się w szczególności zbiornikom wodnym Pniowiec oraz Gzel.


 


Program ,,Moje czyste miasto"


 


Program ,,Moje czyste miasto" ma na celu doprowadzenie wyglądu Rybnika do standardów najbardziej zadbanych miast polskich. Cel ten był realizowany poprzez kontrolę ulic, placów, nieruchomości publicznych i prywatnych, kontrolę prawidłowego umieszczania ogłoszeń i reklam na terenie miasta oraz egzekwowanie usuwania odnalezionych wraków pojazdów oraz powstających dzikich wysypisk. W związku z powyższym strategia działania w tym programie nakierowana była również na edukację tj. rozmowy pouczająco-ostrzegawcze, polecenia, zalecenia itd.


 


Akcja „Pupil"


 


Akcja „Pupil" skierowana była do właścicieli czworonogów i miała na celu przypomnienie obowiązujących przepisów. Naszym celem było przypomnienie, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim odpowiedzialność za jego utrzymanie.
W czasie akcji, strażnicy w szczególności zwracali uwagę na bezpieczeństwo przy trzymaniu zwierząt oraz o obowiązkowym ochronnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Ponadto strażnicy zwracali uwagę na przepis związany z utrzymaniem zwierząt (art. 145 Kodeksu Wykroczeń - zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności).


 


„Wagarowicz"


 


Głównym celem tych działań było przede wszystkim ograniczenie ucieczek z zajęć szkolnych, poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, ograniczenie negatywnych zachowań, podnoszenie świadomości uczniów i rodziców na temat odpowiedzialności prawnej wynikającej z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz poszerzenie wiedzy na temat unikania zagrożeń. Strażnicy zwracali szczególną uwagę na grupy młodzieży lub pojedyncze osoby, których zachowanie wskazywałoby na wagarowanie. Kontrole odbywały się w godzinach pracy poszczególnych placówek oświatowych i obejmowały okolice szkół, miejsc rozrywki, centra handlowe, punkty gastronomiczne, kina, parki, place zabaw i skwery oraz inne znane funkcjonariuszom miejsca gromadzenia się młodzieży. Patrole miały również zapobiegać zdarzeniom, w których nieletni mogliby być ofiarami. W związku z prowadzoną akcją strażnicy przypominali przedsiębiorcom prowadzącym lokale gastronomiczne oraz sprzedawcom prowadzącym działalność w zakresie handlu alkoholem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zabroniona jest sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.


 


„Bezpieczny weekend"


 


Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i porządku oraz eliminowanie wybryków chuligańskich przez młodzież.
W celu zwiększenia skuteczności idei przedsięwzięcia organizowane były przy współpracy z Policją wspólne patrole (patrole mieszane: strażnik - policjant) w czasie weekendów. Patrolowano rejony dyskotek oraz miejsca szczególnie niebezpieczne, a także grupy młodzieży po zakończonej dyskotece, które odprowadzane były do granic miasta lub przystanków autobusowych. W tym czasie patrole w szczególności reagowały na akty dewastowania budynków, malowania graffiti, niszczenia pojazdów, dewastacji oświetlenia ulicznego itp. Eliminowały zjawiska spożywania alkoholu w miejscach zabronionych interweniując w stosunku do osób nietrzeźwych zakłócających porządek publiczny.


 


Akcja ,,Bezpieczne ferie"


 


Akcję rozpoczęto w poniedziałek 30 stycznia 2012 r. wraz z nadejściem ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Straż Miejska w Rybniku podjęła działania zmierzające do zapewnienia, przemieszczającym się przez teren naszego miasta, osobom szeroko rozumianego porządku i bezpieczeństwa, by wypoczynek, tak mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto turystów, odbywał się spokojnie i bezpiecznie. Strażnicy podejmowali działania prewencyjne w miejscach, gdzie mogło dochodzić do wypadków z udziałem dzieci tj. ciągi komunikacyjne, parki, dzikie lodowiska, a także tereny szkół i centra handlowe.


 


Odśnieżanie i usuwanie lodu


 


Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, występujące opady śniegu, strażnicy w ramach akcji zima przeprowadzali kontrole posesji i przypominali o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości.
Funkcjonariusze w szczególności zwracali uwagę na odśnieżanie chodników wokół posesji, usuwanie nawisów lodowych z dachów oraz oczyszczanie ze śniegu dachów obiektów wielko - powierzchniowych, kiedy to obfite opady śniegu mogły spowodować nadmiernie obciążenie dla ich konstrukcji.
„Pomoc osobom bezdomnym i nietrzeźwym"


 


Większość ofiar mrozów to osoby bezdomne. Straż Miejska wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Komendą Miejską Policji w miesiącach zimowych przeprowadziły wspólne patrole w miejscach, w których jest zagrożone ich życie i zdrowie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zwracali szczególną uwagę na miejsca, gdzie przebywały osoby bezdomne. Podczas takich kontroli strażnicy przekonywali ich do przyjęcia pomocy i skorzystania z możliwości noclegu w placówce Brata Alberta znajdującej się w Przegędzy. Jedynym warunkiem do spędzenia kilku godzin w ciepłym i bezpiecznym miejscu była trzeźwość. Osoby bezdomne uświadamiane były również o występujących zagrożeniach związanych z niewłaściwym sposobem ogrzewania pomieszczeń w sezonie zimowym np. możliwość zaczadzenia lub poparzenia. Większość klatek schodowych jest zaopatrzona w domofony, które uniemożliwiają wejście osobom postronnym. Bezdomni skarżyli się, że nawet w największe mrozy są przepędzani z klatek schodowych, czy poczekalni dworcowych, gdzie znajdowali schronienie. Noce spędzali w altankach na działkach, w piwnicach lub chodząc po mieście. Strażnicy przewozili takie osoby do izby wytrzeźwień, miejsca zamieszkania lub zabierane były przez Pogotowie Ratunkowe."Bezpiecznie na drodze w domu i na podwórku"


 
Program skierowany był do wszystkich pierwszoklasistów rybnickich szkół i miał na celu głównie kształcenie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania ucznia klasy I szkoły podstawowej na terenie szkoły oraz poza nią. Przedsięwzięcie zakładało spotkania z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej na terenie szkół, jak również wizyty uczniów w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku w pomieszczeniu, gdzie znajduje się monitoring wizyjny miasta. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i ich rodziców. Entuzjazm dzieci biorących udział w spotkaniach z policjantami i strażnikami zrodził się pomysł rozszerzenia akcji ,,Bezpieczny pierwszak" na wszystkich uczniów klas pierwszych. W trakcie spotkań uczniowie otrzymywali od strażników miejskich odblaskowe maskotki oraz zawieszki, które w znacznym stopniu poprawiają ich widoczność na drodze. W ramach modułu ,,Bezpieczny Pierwszak" podejmowane były następujące działania: pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zajęcia w terenie - bezpieczna droga do szkoły oraz praktyczne ćwiczenia w bezpiecznym przechodzeniu przez drogę , spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji, pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły - stop agresji i przemocy, pogadanki na temat ,,Bezpieczne zabawy wiosną i zimą ", pogadanki na temat ,,Bezpiecznie spędzamy ferie i wakacje”, filmy edukacyjne cyklicznewizytypierwszoklasistów w KMP w Rybniku. 

czytaj »

Bezpieczne ferie 2013

2013-02-11, dodał: Dawid Błatoń
Rozpoczęta w poniedziałek 11 lutego 2013 r. wraz z nadejściem ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Straż Miejska w Rybniku podjęła działania zmierzające do zapewnienia, przemieszczającym się przez teren naszego miasta osobom szeroko rozumianego porządku i bezpieczeństwa, by wypoczynek, tak mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto turystów, odbywał się spokojnie i bezpiecznie. Strażnicy podejmowali działania prewencyjne w miejscach, gdzie mogło dochodzić do wypadków z udziałem dzieci tj. ciągi komunikacyjne, dworce, parki, dzikie lodowiska, a także tereny szkół i centra handlowe.
czytaj »

Bezpieczny weekend

2013-01-29, dodał: Dawid Błatoń
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i porządku oraz eliminowanie wybryków chuligańskich przez młodzież.
W celu zwiększenia skuteczności organizowane były przy współpracy z Policją wspólne patrole (patrole mieszane: strażnik - policjant) w czasie weekendów. Patrolowane były rejony dyskotek oraz miejsca szczególnie niebezpieczne a także grupy młodzieży po zakończonej dyskotece, które odprowadzane były do granic miasta lub przystanków autobusowych. W tym czasie patrole w szczególności reagowały na akty dewastowania budynków, malowania graffiti, niszczenia pojazdów, oświetlenia ulicznego itp. Eliminowały zjawiska spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz osoby nietrzeźwe zakłócające porządek publiczny.
czytaj »

Program "Moje czyste miasto"

2013-01-29, dodał: Dawid Błatoń
Program ,,Moje czyste miasto" ma na celu doprowadzenie wyglądu Rybnika do standardów najbardziej zadbanych miast polskich. Cel ten był realizowany poprzez kontrolę ulic, placów, nieruchomości publicznych i prywatnych, kontrolę prawidłowego umieszczania ogłoszeń i reklam na terenie miasta oraz egzekwowanie usuwania odnalezionych wraków pojazdów oraz powstających dzikich wysypisk. W związku z powyższym strategia działania w tym programie nakierowana była również na edukację tj. rozmowy pouczająco-ostrzegawcze, polecenia, zalecenia itd.
czytaj »
Ilość kontroli posesji

04.08.2020r.  

Liczba zgłoszeń: 15
Ujawnione wykroczenia: 8
Liczba kontroli: 4

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar