.
Reklama

SONDA

Na którym skrzyżowaniu powinien zostać zainstalowany system rejestrujący przejazd na czerwonym świetle ?
 

ZGŁOŚ INTERWENCJĘPrelekcje i profilaktyka

Piłeś?, nie jedź!

STATYSTYKI

AKCJE I DZIAŁANIA

CZERWONE ŚWIATŁO


Gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowym systemie PDF Drukuj
Wpisany przez Dawid Błatoń   
czwartek, 08 listopada 2012 06:20
żródło: www.segreguj.rybnik.eu Uchwalona przez sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.


Pod pojęciem gospodarowania należy rozumieć zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zarządzanie systemem. Obowiązkowo w skład systemu wchodzą nieruchomości zamieszkałe, czyli te na których zamieszkają mieszkańcy. Fakultatywnie, gmina może przejąć gospodarowanie odpadami - wyłącznie komunalnymi, pochodzącymi z nieruchomości na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza. Przejęcie przez gminę gospodarowania odpadami komunalnymi na tych nieruchomościach pozwoli uszczelnić cały system, a z czasem wyeliminować wciąż pojawiające się patologie takie jak „dzikie wysypiska śmieci".

 


Gmina, jako przyszły właściciel odpadów komunalnych musi podjąć szereg uchwał i zorganizować przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wybrany w przetargu podmiot będzie odbierał odpady z nieruchomości. Nadzór nad zadaniami powierzonymi podmiotowi, sprawować będzie gmina.

 


Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości będzie należało między innymi:

wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,
selektywne zbieranie odpadów,
uiszczanie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W chwili obecnej na terenie Miasta w zakresie odbierania odpadów działają:

GPZON (Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) - gdzie można oddać odpady niebezpieczne (np. „elektrośmieci", termometry, farby, rozpuszczalniki itp. ),
Miejska Kompostowania Odpadów Zielonych - gdzie przyjmowane są odpady zielone, pochodzące z ogrodów,
raz w roku organizowana jest nieodpłatna akcja, zbierania odpadów wielkogabarytowych.

Ponadto odpady niebezpieczne można oddawać w wyznaczonych punktach na terenie miasta, których adresy znajdują się na stronie www.segreguj.rybnik.eu

 

Zakłada się, że w nowym systemie od mieszkańców będą odbierane wszystkie wytworzone i selektywnie zebrane odpady komunalne z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Tę grupę odpadów mieszkańcy zobowiązani będą przekazać - na własny koszt, podmiotowi odbierającemu odpady.


Ustawa rozszerza także katalog obowiązków gminy, gdzie w ramach systemu jest ona zobowiązana do:
- opracowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów,
- przygotowania przetargu,
- przeprowadzenia kampanii informacyjnej o nowym systemie.

 

W ramach kampanii gmina informować będzie o kolejnych etapach wprowadzania systemu. Informacje te będą istotne dla mieszkańców, gdyż ustawowym obowiązkiem właścicieli nieruchomości będzie złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, Prezydent Miasta zmuszony będzie wydać decyzje administracyjne w których naliczona zostanie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.


W celu usprawnienia systemu deklaracje dostarczone zostaną wszystkim właścicielom nieruchomości. Szczególnie istotnym jest fakt, iż obowiązkowo do deklaracji trzeba będzie dołączyć kopię obecnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawartej z przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Postępowanie, w każdym przypadku braku posiadania takiej umowy, opisane jest szczegółowo w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., Nr 391).


Gmina zobowiązana jest do przygotowania następujących uchwał:

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika,
w sprawie metody ustalania opłaty oraz określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której rada gminy określi także termin składania pierwszej deklaracji,
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,


Przygotowane zostaną również inne, mniej znaczące dla samego właściciela nieruchomości akty prawa miejscowego.
Powyższe uchwały nie mogą wejść w życie później niż z dniem 1 lipca 2013r., natomiast pojęte muszą zostać do 31 grudnia 2012r.

 

źródło: www.segreguj.rybnik.eu

 

Ratownictwo medyczne

JoomlaWatch Stats 1.2.8b_10-dev by Matej KovalITAKA_logo

LOGOWANIEReklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom
Ta strona używa plików cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, domain registration. Valid XHTML and CSS.