Zgłoś interwencję

Przypominamy o obowiązku odśnieżania

Od kilku dni w naszym mieście obserwujemy obfite opady śniegu.
W związku z tym pragniemy przypomnieć, że na podstawie uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 379/XXI/2020: Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Na każdym właścicielu nieruchomości spoczywa również obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Obowiązek ten winien być realizowany poprzez odgarnięcie zgarniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

Ponad to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Zwraca szczeólną uwagę na obiekty tymczasowe powstałe na potrzeby walki z COVID-19

Nasze działania w tym zakresie w stosunku do mieszkańców Rybnika będą miały charakter głównie informacyjny i prewencyjny. 

Kary natomiast nałożonej w drodze mandatu karnego mogą spodziewać się te osoby, które mimo próśb strażników, nie wywiązały się ze spoczywających na nich obowiązków.

Warto również wspomnieć o drugim aspekcie zaniechania wykonania obowiązku usunięcia lodu lub śniegu, w wyniku którego szkodę poniosła druga osoba.

Zgodnie z art. 415 Kodeksu Cywilnego:

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia."

Wyrządzenie drugiej osobie szkody może stanowić podstawę wytoczenia powództwa o naprawie szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Przestrzegamy równiez przed wyrzucaniem śniegu na drogę.

 


Ilość kontroli posesji

19.04.2021r.  

Liczba zgłoszeń: 26
Ujawnione wykroczenia: 7
Liczba kontroli: 0

 

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

deklaracjadost.jpg (80 KB)

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar