Zgłoś interwencję

Podsumowanie walki z tzw. Niską emisją za 2017 r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. nasi funkcjonariusze przeprowadzili 2244 kontrole posesji. Podczas każdej z nich strażnicy sprawdzali:

- prawidłową gospodarkę odpadami stałymi ( liczba pojemników na odpady, czy na terenie nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów oraz porządek na terenie nieruchomości ),

- prawidłową gospodarkę odpadami ciekłymi ( wylewanie nieczystości ciekłych, czy właściciel jest w stanie przedstawić rachunki za wywóz nieczystości oraz częstotliwość wywozu )

- umieszczenie numeru porządkowego

- czy na terenie nieruchomości są spalane odpady i dodatkowo od 1 września czy nie są spalane: węgiel brunatny, flotokoncentraty, bądź biomasa stała o wilgotności nie przekraczającej 20 %.

 Liczba nieprawidłowości ujawnionych przez funkcjonariuszy podczas kontroli nieruchomości przedstawia się następująco:

- 276 ujawnionych spalań odpadów

- 11 ujawnionych spalań flotokoncentratów ( po 1 września 2017 r. )

- 109 nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami stałymi

- 144 nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami ciekłymi

- 292 przypadki braku podłączenia do istniejącej kanalizacji

- 56 nieruchomości nie wyposażono w numer porządkowy

Podczas prowadzonych kontroli nieruchomości, gdy istniało podejrzenie o termicznym przekształcaniu odpadów, funkcjonariusze pobierali próbki popiołu, które następnie przekazywaliśmy do analizy. W minionym roku pobraliśmy 19 tego typu próbek, z czego w 13 przypadkach potwierdziły się przypuszczenia funkcjonariuszy o spalaniu odpadów.

Nie bez znaczenia w minionym roku, w walce o czystość powietrza w naszym mieście było zaangażowanie samych mieszkańców Rybnika. Świadczy o tym chociażby liczba zgłoszeń. W minionym roku dyżurny przyjął 2059 zgłoszeń związanych z niską emisją. 

Stosunek wszystkich ujawnionych nieprawidłowości do przeprowadzonych kontroli posesji wyniósł 39,6%

Stosunek ujawnionych nieprawidłowości mający bezpośredni lub pośredni wpływ na stan powietrza w odniesieniu do liczby wszystkich kontroli wyniósł 17,6%

 

 


Ilość kontroli posesji

17.01.2019  

Liczba zgłoszeń: 32
Ujawnione wykroczenia: 22
Liczba kontroli: 27

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

 

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

rodo.jpg (6 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar