Zgłoś interwencję

Podsumowanie walki z tzw. Niską emisją za 2017 r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. nasi funkcjonariusze przeprowadzili 2244 kontrole posesji. Podczas każdej z nich strażnicy sprawdzali:

- prawidłową gospodarkę odpadami stałymi ( liczba pojemników na odpady, czy na terenie nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów oraz porządek na terenie nieruchomości ),

- prawidłową gospodarkę odpadami ciekłymi ( wylewanie nieczystości ciekłych, czy właściciel jest w stanie przedstawić rachunki za wywóz nieczystości oraz częstotliwość wywozu )

- umieszczenie numeru porządkowego

- czy na terenie nieruchomości są spalane odpady i dodatkowo od 1 września czy nie są spalane: węgiel brunatny, flotokoncentraty, bądź biomasa stała o wilgotności nie przekraczającej 20 %.

 Liczba nieprawidłowości ujawnionych przez funkcjonariuszy podczas kontroli nieruchomości przedstawia się następująco:

- 276 ujawnionych spalań odpadów

- 11 ujawnionych spalań flotokoncentratów ( po 1 września 2017 r. )

- 109 nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami stałymi

- 144 nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami ciekłymi

- 292 przypadki braku podłączenia do istniejącej kanalizacji

- 56 nieruchomości nie wyposażono w numer porządkowy

Podczas prowadzonych kontroli nieruchomości, gdy istniało podejrzenie o termicznym przekształcaniu odpadów, funkcjonariusze pobierali próbki popiołu, które następnie przekazywaliśmy do analizy. W minionym roku pobraliśmy 19 tego typu próbek, z czego w 13 przypadkach potwierdziły się przypuszczenia funkcjonariuszy o spalaniu odpadów.

Nie bez znaczenia w minionym roku, w walce o czystość powietrza w naszym mieście było zaangażowanie samych mieszkańców Rybnika. Świadczy o tym chociażby liczba zgłoszeń. W minionym roku dyżurny przyjął 2059 zgłoszeń związanych z niską emisją. 

Stosunek wszystkich ujawnionych nieprawidłowości do przeprowadzonych kontroli posesji wyniósł 39,6%

Stosunek ujawnionych nieprawidłowości mający bezpośredni lub pośredni wpływ na stan powietrza w odniesieniu do liczby wszystkich kontroli wyniósł 17,6%

 

 


Ilość kontroli posesji

16.10.2018  

Liczba zgłoszeń: 38
Ujawnione wykroczenia: 14
Liczba kontroli: 10

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar